Visit of Ambassador Elena Poptodorova - Nov 2006 - BMNECC